Hoàng Thị Xen - Khối trưởng

Nguyễn Thị Lương - Thành viên

Hà Thị Hồng Hà- Thành Viên

Phan Thị Bích Hoài- Thành viên

Nguyễn Thị Hương- Thành viên

Nguyễn Thị An- Thành viên