Nguyễn Thị Bích Huệ-Khối trưởng

Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

Nguyễn Thị Kết- Thành viên

Triệu Thị Xuân- Thành viên

Nguyên Thị Thủy - Thành viên

Lê Thị Kim Sơn - Thành viên