Phan Thị Bình - Khối trưởng

Hà Thị Kiều Nhung - Thành viên

Lê Thị  Minh Phụng - Thành viên

Vũ Thị Loan - Thành viên

Nguyễn thị Tư- Thành viên

Nguyễn Đăng Tuyên - Thành viên

Lê Quang Định - Thành viên