Nguyễn Thị Kim Hiền - Khối trưởng

Nguyễn Thị Nụ - Thành viên

Nguyễn Thị Hòa - Thành viên

Nguyễn Thị Đào - Thành viên

Nguyễn Thị Bích Đào - Thành viên

Nguyễn Thị Hân - Thành viên

Trần Thị Thu Thảo - Thành viên