Đặng Thị Thanh - Khối trưởng

Trương Trí Quảng - Thành viên

Nguyễn Thị Ngọc- Thành viên

Ngô Thị Thơm - Thành viên

Nguyễn Thị Viền - Thành viên

Nguyễn Thị Kiều Thảo - Thành viên

Đặng Thị Cẩm Thơ - Thành viên